Nova línia d'ajuts a pimes, micropimes i autònoms per minimitzar l'impacte econòmic i social per l'actual crisi energètica

A l'esmentada línia d'ajudes seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent de llum, gas i combustible
07.09.2022
pymes
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP, publicació que es preveu per a la quarta setmana del mes de setembre (del 19 al 23 de setembre)

El regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Torrevella, Domingo Paredes, informa que, ben aviat, s'engegarà una nova línia d'ajudes a pimes, micropimes i autònoms, per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social que aquesta inesperada crisi energètica està suposant sobre aquests col·lectius.

En la línia esmentada seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent de llum, gas i combustible, abonats en els períodes següents:

-Energia elèctrica. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.

-Gas. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.

-Carburants. En període comprès entre l'1 de gener del 2022 i el 30 de juny del 2022.

Les despeses s'han de justificar mitjançant factures o documents de valor probatori equivalents al trànsit mercantil i amb l'acreditació del pagament.

Aquests ajuts es concediran de forma directa per concórrer raons d'interès públic, econòmic i social, atès la situació inesperada de crisi energètica en què ens trobem, sent admeses aquelles sol·licituds que reuneixin la totalitat de requisits i documentació requerida a la convocatòria.

L'ajut màxim a percebre podrà assolir la quantia de 4.000 euros per sol·licitant. No obstant això, en el cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds aprovades que compleixin els requisits necessaris per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les a totes, es procedirà a aplicar una reducció proporcional de la quantitat de totes i cadascuna de les ajudes individuals concedides.

Els beneficiaris només podran presentar una única sol·licitud a l'entitat local on radiqui el domicili fiscal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), publicació que es preveu per a la quarta setmana del mes de setembre (del 19 al 23 de setembre).

Finalment, informar que no podran concórrer a aquesta convocatòria les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals que, a l'empara de les convocatòries realitzades per aquest Ajuntament amb fons exclusius de la Diputació Provincial d'Alacant i amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19, està suposant sobre aquests col·lectius, hagin sol·licitat ajut per a despeses de contractes de subministrament d'energia per al mateix període subvencionable recollit en aquest programa.