Demà s'obre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts destinats a la Tercera Edat

A partir de demà dimarts, 5 de març, l'Ajuntament habilitarà un servei especial per a les persones que hagin de sol·licitar els ajuts i obtenir tota la informació i documentació a la Casa de la Tercera Edat de Sant Pasqual, núm. 117, de dilluns a divendres , en horari de 9:00 a 13:30 hores, fins al darrer dia de termini, el 4 d'abril
04.03.2024
Ayudas_gente_mayor_2024
Cada beneficiari de les ajudes podrà cobrar un màxim de 400 euros, comptant lAjuntament amb una partida pressupostària destinada a tal fi de 534.092,50 euros

La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Torrevella, Inmaculada Montesinos, ha anunciat que a partir de demà dimarts, 5 de març, s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds per optar als ajuts destinats a la Tercera Edat (Ajuts de pagament únic a col·lectiu vulnerable per l'edat i amb escassos recursos econòmics), finalitzant el termini dijous, 4 d'abril, del present any.

Cada beneficiari dels ajuts podrà cobrar un màxim de 400 euros, comptant una partida pressupostària de 534.092,50 euros.

El model de sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut regulat a la present convocatòria i la informació i documentació d'aquesta està disponible al web municipal de l'Ajuntament de Torrevella, i s'ha habilitat l'accés a la seu electrònica per formular la sol·licitud.

Immaculada Montesinos ha anunciat que l'Ajuntament habilitarà a partir de demà dimarts un servei especial per a les persones que les sol·licitin i obtenir tota la informació i documentació a la Casa de la Tercera Edat de Sant Pasqual, núm. 117, de dilluns a divendres, a horari de 9.00 a 13.30 hores, fins a l'últim dia de termini.

Aquesta convocatòria municipal té per objecte la concessió d'un ajut a la gent gran i pensionistes amb rendes no superiors a l'1,5 de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), per cobrir la pèrdua de poder adquisitiu, així com generar més qualitat de vida d'aquest col·lectiu i completar la política municipal d'atenció al col·lectiu de la Tercera Edat.

Els beneficiaris hauran de complir els següents requisits:

-Ser perceptor/a d'una pensió per jubilació o viduïtat o orfandat, i major de 60 anys en el moment de presentació de la sol·licitud; o ser major de 60 anys, i estar separat/ada o divorciat/da legalment percebent una pensió de caràcter compensatori, i mancar per tant altres ingressos propis.

-Figurar al Padró Municipal d'Habitants i estar-hi inscrit un mínim de 2 anys ininterromputs immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

-No percebre el/la sol·licitant ingressos econòmics superiors a 1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent l'any 2023 (en 14 mensualitats). A més dels ingressos procedents de la pensió, s'han de comptabilitzar els altres ingressos procedents de la feina, d'interessos dels capitals mobiliaris o assimilats que siguin compatibles amb la percepció d'una pensió. Això no obstant, si les rendes o ingressos no són superiors a 1,5 vegades l'IPREM (en 14 mensualitats) i es conviu amb familiars, únicament es complirà el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la unitat econòmica de convivència siguin inferiors a aquesta quantia. S'entén per unitat econòmica de convivència quan el sol·licitant conviu amb altres persones unides per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau, és a dir, pares, avis, fills, néts i germans del/de la sol·licitant.

-Disposar com a màxim un habitatge habitual i una plaça de garatge o local. Es computaran tant els béns immobles urbans o rústics que es disposin en ple domini com els que es disposin en usdefruit o nua propietat.

-Trobar-se al corrent de les obligacions amb l'AEAT, Seguretat Social, així com amb les obligacions fiscals d'aquest Ajuntament.

-No ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. Només es concedirà a un sol·licitant dins de cada única econòmica de convivència.