Política de privadesa GVANext

Informació detallada sobre el tractament de les vostres dades personals

Responsable: s'informa a l'interessat que les seves dades personals seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament de Torrevella (responsable del tractament), amb CIF P0313300F i direcció a Plaça Constitució núm. 5, 30181, Torrevella, Alacant, i incorporades al sistema de tractament “Gestió de Fons Europeus”.   

Delegat de Protecció de dades: l'Ajuntament de Torrevella compta amb el suport i nomenament del Delegat de Protecció de dades, les dades de contacte de les quals són: dpd@torrevieja.eu .

Finalitats: dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la prestació de suport a empreses i emprenedors per captar fons europeus, així com aquelles altres necessàries per complir amb la normativa administrativa, com contactar amb vostè en cas que sigui necessari.

A més, també seran utilitzats en cas de prestar el seu consentiment per   l'enviament d'informació periòdica sobre les subvencions europees disponibles.

Legitimació: el tractament de les vostres dades personals està legitimat en el compliment d'un deure legal del responsable derivat de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; a la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació; així com al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en totes les mesures que ajudin a agilitzar i flexibilitzar-ne la tramitació en virtut del Reglament (UE) 2021/241, de 29 d'octubre de 2021.

Pel que fa a l'enviament periòdic d'informació del vostre interès, el tractament de les vostres dades personals està legitimat en el vostre consentiment. No facilitar les dades o informació necessària donarà lloc al fet que no puguem tenir en compte la vostra sol·licitud. Teniu dret a revocar el consentiment sense que afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada enviant un correu a l'adreça dpd@torrevieja.eu , indicant la seva oposició al tractament de les vostres dades per a la finalitat a què va donar el seu consentiment.

Termini de supressió: les dades es mantindran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació, i, en el cas d'enviament d'informació del vostre interès, fins a la retirada del vostre consentiment.

Destinataris: les dades seran cedides en els casos legalment establerts, és a dir, a aquelles entitats, públiques i/o privades, amb què l'Ajuntament requereixi compartir les seves dades per a la gestió de la sol·licitud, en aquest cas al Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana (LABORA) per a la justificació del servei rebut.

Transferències internacionals: no estan previstes transferències internacionals de les dades.

Decisions automatitzades: no es fan decisions automatitzades.

Exercici de drets: per exercitar els drets que siguin procedents d'acord amb la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, així com no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin) davant del tractament de les vostres dades personals, podeu adreçar un escrit al registre general o la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevieja (exercici de drets, tràmits de Protecció de Dades), o podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça dpd@torrevieja .e u, i dentificant-se de forma correcta.  

AEPD: podreu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ) per presentar una reclamació quan considereu que no ha estat degudament atesa la vostra sol·licitud.