1 Plaça de Monitor Esportiu (OEP 2019)

Nombre de Places 1 i borsa d'ocupació
Classificació Monitor Esportiu (Grup C2)
Accés Lloc Plaça Torn
S7-ED8 4108 OPOSICIÓ LLIURE
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-226 de data 26/11/2021 .

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Termini d'inscripció Pendent d'obertura

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Exàmens Dia Hora Lloc
Exercici 1

Exercici 2

Exercici 3

Qualificació Final