1 Plaça d'Administratiu d'Administració General (OEP 2020)

Nombre de Places 1 i borsa d'ocupació
Classificació Administratiu en Administració General
Accés Lloc Plaça Torn
S14-PE10 3256 OPOSICIÓ LLIURE
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-208 de data 02/11/2021 .

Descarregar Edicte extractat Bases (veure secció d'Arxius)

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent d'obertura

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Exàmens Dia Hora Lloc
Exercici 1

Exercici 2

Exercici 3

Qualificació Final