2 Places d'Auxiliar

Nombre de Places 2
Classificació Auxiliar
Accés Llei 20/21 Places
Concurs Disp. Ad. 6a 4036-4091
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-217 de data 15/11/2022.

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final