5 Places de Peó

Nombre de Places 5
Classificació Peó
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a 5066 -5068 -5072 - 5074 - 5213
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-208 de data 02/11/2022.

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final