1 Plaça Auxiliar

Nombre de Places 1
Classificació Auxiliar
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a 4167
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 241 de data 21/12/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
1r Exercici
2º Exercici
Mèrits
Qualificació Final