2 Places de Treballador Social

Plaça

 • Número de Places: 2 Places i Borsa d'Ocupació.
 • Classificació: Treballar Social
 • Accés
  • Lloc: S4-UTS1 i S4-UTS1
  • Plaça: 2083 i 2084
  • Torn: Oposició - per torn lliure

Convocatòria

 • Termini de presentació d'instàncies
  • 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

 • Instàncies
  • PENDENT D'OBERTURA DE TERMINI

Admesos

 • Relació Provisional
 • Termini de Reclamacions
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva

Exercicis i Mèrits

 • Exàmens
  • Exercici 1
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc
  • Exercici 2
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
  • Exercici 3
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
 • Qualificació Final