16 places d'agent de policia local en comissió de serveis

Nombre de Places 16
Classificació Agent de la Policia Local en Comissió de Serveis
Bases Convocatòria
Termini de presentació d'instàncies

10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la Seu Electrònica ia la web d'aquest Ajuntament

Termini presentació Instàncies (02/06/2023 al 12/06/2023)

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició de la Comissió Tècnica de Valoració i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final