1 Plaça d'Administratiu Expert en Informàtica

Nombre de Places 1 Administratiu Expert en Informàtica
Classificació C1
Genera Borsa d'Ocupació (S/N)
Accés Lloc/Plaça
S20-TIC3/3029
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 219 de data 15/11/2023

Publicat al DOGV:

Publicat al BOE:

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Des del XX fins al XX

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Exàmens
Exercici 1

Exercici 2

Exercici 3

Mèrits
Qualificació Final