9 Places de Peó - Concurs Extraordinari i Excepcional

Nombre de Places 9
Classificació Peó
Genera Borsa d'Ocupació (S/N) No
Accés Llei 20/21 Plaça Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a 5010 Concurs Disp. Ad. 6a 5011
Concurs Disp. Ad. 6a 5013 Concurs Disp. Ad. 6a 5014
Concurs Disp. Ad. 6a 5015 Concurs Disp. Ad. 6a 5069
Concurs Disp. Ad. 6a 5195 Concurs Disp. Ad. 6a 5201
Concurs Disp. Ad. 6a 5080
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-199 de data 19/10/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final