3 Places de Peó de l'Equip Verd

Nombre de Places 3
Classificació Peó de l'Equip Verd
Genera Borsa d'Ocupació
Accés Oposició-Lliure
OEP 2019
Lloc PL2-EV2 - PL2-EV2 - PL2-EV2
Places 5112 - 5162 - 5180
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 241de data 21/12/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent d'obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Exàmens Dia
Exercici 1
Exercici 2
Qualificació Final