1 Plaça Auxiliar

Nombre de Places 1
Classificació Auxiliar
Accés Concurs-Oposició - Llei 20/2021
Grup C2
Plaça 4167
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 241 de data 21/12/2022

Publicat al DOGV: Nº 9500 de data 29/12/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Pendent d'obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Exàmens Dia
Exercici 1
Exercici 2
Mèrits
Qualificació Final