1 Plaça de Peó i 4 Places de Peó de l'Equip Verd

Nombre de Places 1 i 4
Classificació Peó i Peó Equip Verd
Accés Concurs-Oposició - Llei 20/2021
Grup OAP
Places

5065

5095-5109-5148-5168

Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 242 de data 22/12/2022

Publicat al DOGV: Nº 9500 de data 29/12/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent d'obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Exàmens Dia
Exercici 1
Exercici 2
Mèrits
Qualificació Final