FITXES URBANÍSTIQUES

SECTOR NÚM. 7. PLA PARCIAL LES BARQUES

SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT AMB PLA PARCIAL EN EXECUCIÓ

Sector: Les Barques.

Superficie: 123.840 m².

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 27 de juliol de 1988.

Projecte d'urbanització: 1 de juliol del 1988.

Projecte de Compensació: 5 de maig del 1989.

Aprofitament Tipus: 0'41 m²/m² uc

Edificabilitat Total: 0,30 m²/m².

Aprofitament Mitjà Programat: 0'285 m²/m².

Aprofitament Mitjà del Sector: 0'231 m²/m².

Tipologies formals: AS, AP, AL.

Elevació màxima: Segons tipologia.

Ús fonamental: Residencial.

Ús extraordinari: Altres usos compatibles amb el fonamental.

Ús incompatible: industrial.