FITXES URBANÍSTIQUES

Plan Parcial 10

PLA PARCIAL NÚM. 10. LA TORRETA

SÒL URBÀ

Sector: La Torreta.

Superfície: 1.195.428 m².

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 20 de desembre del 1973.

Projecte d'urbanització: manca.

Projecte de Compensació: manca.

Aprofitament Tipus: 0,29 m²/m² uc

OCUPACIÓ
MÀXIMA
ALÇADA
MÀXIMA
EDIFICABILITAT
MÀXIMA
PARCEL·LA
MÍNIMA
SEPARACIÓ A
CONFRONTS
TIPOLOGIA
EDIFICATÒRIA
25% 2 PLANTES (6'2 M) 0'25 M²/M² 800 M² 5 METRES AS/AP/AL

Urbanització consolidada en més de les dues terceres parts i amb els serveis urbanístics resolts en gran part.

Per gestionar-lo es divideix en tres polígons, segons el projecte de divisió poligonal aprovat per aquesta Corporació.

Un cop s'hagi resolt el repartiment de les càrregues del polígon dos, aquest pla estableix el canvi de situació de la zona verda, mantenint la superfície total d'aquest sòl.

Resolts els dos primers polígons, el tercer haurà de resoldre's la seva ordenació i urbanització, sobre la base dels paràmetres descrits al quadre anterior.

Altres condicions particulars:

Pla Parcial consolidat en grau suficient per ser considerat com a Sòl Urbà en virtut de l'article 78 de la Llei del Sòl.

Archivos