FITXES URBANÍSTIQUES

Plan Parcial 19

PLA PARCIAL NÚM. 19. CAP CERVERA

SÒL URBÀ

Sector: Cap Cervera.

Superfície: 88.100 m².

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 23 de gener de 1976.

Projecte d'urbanització Aprob. Def.: 23 de gener de 1976.

Projecte de Compensació: aprovat.

Aprofitament Tipus: 1 m²/m² uc

Urbanització consolidada en més de les dues terceres parts, es mantenen les determinacions del seu Pla Parcial, amb les úniques modificacions introduïdes a la part gràfica d'aquesta Revisió i tendents a la legalització d'un quiosc existent, amb la consegüent modificació de la zona verda per la d'aprofitament zero, sense afectar cap parcel·la edificable.

a). Altres compromisos:

Aportació a l'execució del col·lector nord de sanejament (executat).

b).Altres condicions particulars:

Sector consolidat en grau suficient per ser considerat com a sòl urbà.

Archivos