FITXES URBANÍSTIQUES

Plan Parcial 20

PLA PARCIAL NÚM. 20. MAR BLAU

SÒL URBÀ

Sector: Mar Blava.

Superfície: 96.291 m².

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 12 de gener de 1979.

Projecte d'urbanització Aprob. Def.: 20 de juliol de 1979.

Projecte de Compensació: aprovat.

Aprofitament Tipus: 0,74 m²/m² uc

Urbanització consolidada en més de les dues terceres parts, es mantenen les determinacions del seu Pla Parcial.

Hauran de resoldre el seu enllaç amb la xarxa de clavegueram municipal.

Altres condicions particulars:

Disposa de llicència vigent per executar fins al 80% de l'edificació.

Pla Parcial en execució i desenvolupat segons la vigent Llei del Sòl.

Archivos