FITXES URBANÍSTIQUES

Sector 11A

SECTOR NÚM. 11-A, POLÍGON 1. PLA PARCIAL L'HOYA

SÒL URBÀ

Sector: La Foia. Polígon 1.

Superfície: 119.645 m².

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 29 de novembre de 1989.

Projecte d'urbanització: 23 de juny del 1990.

Projecte de Compensació: 2 de febrer del 1990.

Aprofitament Tipus: 0'44 m²/m² uc

Edificabilitat Bruta: 0,35 m²/m².

Tipologies formals: AS, AP, AL, BL.

Elevació màxima: Segons tipologia.

Ús fonamental: Residencial.

Ús extraordinari: Altres usos compatibles amb el fonamental.

Ús incompatible: industrial.

Archivos