FITXES URBANÍSTIQUES

SECTOR NÚM. 13-A POLÍGON 1. PLA PARCIAL CASA DEL PEINÀ

SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT AMB PLA PARCIAL EN EXECUCIÓ

Sector: Casa del Peinao.

Superfície: 210.530 m2.

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 15 de març de 1991.

Projecte d'urbanització: 11 de setembre del 1992.

Projecte de Compensació: 11 de setembre del 1992.

Aprofitament Tipus: 0'34 m²/m² uc

Edificabilitat Total: 0,35 m²/m².

Tipologies formals: AS, AP, AL.

Elevació màxima: Segons tipologia.

Ús fonamental: Residencial.

Ús extraordinari: Altres usos compatibles amb el fonamental.

Ús incompatible: industrial.