FITXES URBANÍSTIQUES

SECTOR 14. CASA PICHÓN

SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT A PRIMERA ETAPA

1. Definició de làrea.

Superfície bruta: 251.200 m2.

Ús fonamental: Residencial.

Ús extraordinari: Altres usos compatibles amb lús fonamental.

Usos incompatibles: Industrial.

2. Aprofitament.

Edificabilitat Total: 0,35 m²/m².

3. Programació.

Fase de Programa: Primera Etapa.

Aprofitament Tipus: 0,35 m²/m².

4. Condicions.

Tipologies formals: AS, AP, AL.

Elevació màxima: Segons tipologia.

5. Observacions.

Sistema dactuació: Compensació.

Divisió poligonal: Segons Pla Parcial.

Altres condicions: