FITXES URBANÍSTIQUES

Sector 2

SECTOR NÚM. 2. PLA PARCIAL ELS ALTS

SÒL URBÀ

Sector: Els Alts.

Superfície: 324.516 m².

Planejament: pla parcial.

Data Aprov. Definitiva: 29 de març de 1989.

Projecte d'urbanització: 5 de maig del 1989.

Projecte de Compensació: 30 de novembre del 1990.

Aprofitament Tipus: 0,61 m²/m² uc

Edificabilitat Bruta: 0,30 m2/m2.

Aprofitament Mitjà Programat: 0'276 m2/m2.

Aprofitament Mitjà del Sector: 0'231 m2/m2.

Tipologies formals: AS, AP, AL.

Elevació màxima: Segons tipologia.

Ús fonamental: Residencial.

Ús extraordinari: Altres usos compatibles amb el fonamental.

Ús incompatible: industrial.

Archivos