FITXES URBANÍSTIQUES

SECTOR 21. L'ALBENTOSA I

SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT

1. Definició de làrea.

Superfície bruta: 364.700 m2.

Ús fonamental: Residencial.

Ús extraordinari: Altres usos compatibles amb el fonamental.

Usos incompatibles: Industrial.

2. Aprofitament.

Edificabilitat Total: 0,35 m²/m².

3. Programació.

Fase de Programa: No programat.

Aprofitament Tipus: 0,340 m²/m².

4. Condicions.

Tipologies formals: AS, AP, AL.

Elevació màxima: Segons tipologia.

5. Observacions.

Sistema dactuació: Segons PAU.

Divisió poligonal: Segons PAU.

Altres condicions: