FITXES URBANÍSTIQUES

SECTOR 8. POLÍGON INDUSTRIAL S ALINES

SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT A PRIMERA ETAPA

1. Definició de làrea.

Superfície bruta: 132.800 m2.

Ús fonamental: Industrial, Escampament i Esportiu.

Ús extraordinari: Comercial

Usos incompatibles: Residencial.

2. Aprofitament.

Edificabilitat Total: 0,35 m²/m².

3. Programació.

Fase de Programa: Primera Etapa.

Aprofitament Tipus: 0,35 m²/m².

4. Condicions.

Tipologies formals: XX.

Elevació màxima: 2 plantes.

5. Observacions.

Sistema dactuació: Compensació.

Divisió poligonal: Segons Pla Parcial.

Altres condicions: Elevació màxima 2 plantes (10 m). Es determinaran en el corresponent Pla Parcial, afectant tant l'edificació principal com les altres instal·lacions, ordenació de parcel·les i tancaments, i cal garantir un conjunt homogeni i de qualitat. Podran prohibir-se les naus de bloc buit de formigó vist i les teulades de fibrociment si no guarden la deguda qualitat compositiva i/o estètica.

Parcel·la mínima: 1.000 m2.

Reculada mínima: 5 m.

Ocupació màxima: 50%.