Ordenança Municipal reguladora de les Ajudes Econòmiques directes a persones o famílies en situació d'Emergència Social.

06.10.2021
Bienestar Social

La finalitat d'aquestes prestacions econòmiques és posar remei situacions d'urgent necessitat que no puguin resoldre amb mitjans propis i dirigides a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene, necessitats relacionades amb l'ús d'habitatge habitual i situacions de caràcter extraordinari que puguin afectar l'autonomia personal , social i econòmica i que es considerin d'interès per a l'atenció de persones i / o famílies amb important problemàtica.

Els ajuts d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, transitori i no habitual, destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar les persones afectades, integrades en una unitat de convivència, si és el cas, per un estat de necessitat, els recursos resultin insuficients per fer front a despeses específiques, necessaris per a prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació i / o exclusió social. Van dirigides a la unitat de convivència.

Tenen caràcter finalista, i no són un fi en si mateixes, havent de destinar únicament a l'objecte per al qual han estat concedides.

Seran incompatibles amb qualsevol altra prestació pública, dret, percepció econòmica o ingrés privat que pogués correspondre a l'beneficiari oa altres membres de la llar, per a la mateixa finalitat.

S'estableix el principi general d'incompatibilitat de les ajudes de caràcter social, que resultaran compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin diferent finalitat.

Podran ser beneficiàries les persones físiques i la seva unitat de convivència, que reuneixin els requisits que s'esmenten en les presents bases.

Tindran la condició de beneficiaris, aquelles persones físiques i la seva unitat de convivència que es trobin en situació d'emergència o vulnerabilitat social.

S'entén per UNITAT DE CONVIVÈNCIA, a efectes de prestació econòmica per a situacions d'emergència o d'urgent necessitat social, les constituïdes per una o més persones que convisquin en el mateix domicili, hi hagi o no entre ells relació de parentiu, extrem que s'acreditarà mitjançant el corresponent volant d'empadronament i convivència.

En cas d'allotjaments compartits, caldrà que el beneficiari figuri en el contracte de lloguer.

Només es podrà rebre un únic ajut en la mateixa unitat de convivència, pel mateix concepte, anualment.

Podran sol·licitar-les aquelles persones que trobant-se en una situació de greu necessitat, reuneixin els següents requisits:

 • Que la persona beneficiària no disposi d'ingressos suficients per afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència.
 • No disposar d'ingressos bruts per import de l'IPREM en còmput anual de 12 mensualitats, de renda per càpita.
 • No disposar de béns mobles i immobles diferents als de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió o usdefruit o qualsevol altre, que per les seves característiques, valoració o valoració o possibilitat d'explotació o venda, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.
 • Ser major d'edat o menor emancipat.
 • Residir al municipi de Torrevella i estar empadronat / a, conforme al que estableix la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de forma ininterrompuda i immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud, durant un període no inferior a 12 mesos, llevat de situacions excepcionals degudament acreditades en el corresponent informe social.
 • Aportar la documentació requerida en cada cas.
 • No incórrer en alguna de les causes de prohibició a què es refereix l'article 13 de la Llei general de subvencions.
 • En cas de persones desocupades, estar inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació dependents de la Conselleria competent en la matèria, i dur a terme una recerca activa degudament justificada.
 • Haver sol·licitat aquelles prestacions a què pugui tenir dret (prestacions de el Servei Estatal d'Ocupació i / o de la Seguretat Social, pensió alimentària a favor de menors, beques de menjador i llibres, i qualsevol altra prestació, recurs o servei que pugui afavorir la cobertura de la situació d'emergència existent.
 • No disposar de cap altra ajuda ni prestació per al mateix fi, atorgada per organisme públic o entitat privada.
 • Que disposi de l'informe tècnic subscrit pels serveis socials municipals, en el qual es determini la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda, i es faci constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat.

El termini de presentació s'obrirà des del primer dia hàbil del mes de gener, i romandrà obert fins a l'últim dia hàbil del mes d'octubre, de cada exercici econòmic.