Declaració Responsable Ambiental

Documentació a presentar:

 • Declaració responsable degudament emplenada.
 • Justificant d'ingrés de la corresponent taxa (el document per poder fer el pagament es lliura a les oficines d'Urbanisme e-mail: tasasurbanismo@torrevieja.eu ).
 • Còpia de el projecte d'activitat signat per tècnic competent (suport informàtic).
 • Certificat tècnic realitzat per tècnic competent en què s'indiqui que el local i l'activitat compleixen la normativa vigent.
 • Butlletí elèctric.
 • Certificat d'mantenenimiento dels equips de protecció contra incendis.

Cost de el servei:

Es parteix d'una taxa inicial de 670,00 euros que es multiplica pels següents coeficients en funció de la superfície i potència de el local (entre 500 i 2000 euros aproximadament).

En funció de la superfície de el local:

 • menor o igual a 100 m2: 0,75
 • entre 100 i 200 m2: 1
 • entre 200 i 400 m2: 1,25
 • entre 400 i 700 m2: 1,40
 • major o igual a 700 m2: 1,75

En funció de la potència instal·lada expressada en kW:

 • menor o igual a 5,5 Kw: 1
 • entre 5,5 i 10 Kw: 1,25
 • entre 10 i 18 Kw: 1,50
 • entre 18 i 40 Kw: 1,75
 • major o igual a 40 Kw: 2