AJUDES ECONÒMIQUES PER SUFRAGAR DESPESES DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2021/2022

20.06.2022
Bono Transporte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes individualitzades destinades a col·laborar en el pagament de les despeses derivades del transport escolar per a alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Programes de Qualificació Professional Inicial, Bachilllerato, Formació Professional Bàsica i Formació Professional Especifica, matriculats a col·legis i instituts públics (o concertats) de la ciutat de Torrevella.

Les ajudes es concediran per a un període màxim de 10 mesos, comprès entre l'1 de setembre del 2021 i el 30 de juny del 2022.

L'import individual màxim de l'ajut serà de 60 euros mensuals per a aquells alumnes que utilitzin el transport escolar 2 viatges diaris, per a un període màxim de deu mesos, comprès entre l'1 de setembre del 2021 i el 30 de juny del 2022.

Els ajuts es concediran en funció del nivell econòmic de la família de lalumne o alumna, calculant la renda per càpita de la unitat familiar, és a dir, els ingressos familiars dividits entre el nombre de membres computables de la unitat familiar; i atenent també les particularitats pròpies de la unitat familiar.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

El model de sol·licitud normalitzat (ANNEX I) i la resta d'annexos per a l'obtenció dels ajuts regulats a la present convocatòria estan disponibles al web municipal de l'Ajuntament de Torrevieja: www.torrevieja.es (ajudes i subvencions).i adl-torrevieja .és (subvencions i ajudes).