Bases i convocatòria d'ajuts per oferir solució habitacional a les persones víctimes de violència, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

02.10.2023
Bienestar Social

Primer. Beneficiaris
Seran beneficiaris/àries d'aquestes ajudes les persones físiques que compleixin els següents requisits:
a) Estar empadronats al municipi de Torrevella.
b) Ser persones víctimes de violència de gènere, que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
A aquests efectes, es consideraran persones especialment vulnerables aquelles que tinguin aquesta consideració segons valoració emesa pels serveis socials datenció primària de lajuntament en què satenguin i valorin les circumstàncies personals que aconsellin la concessió de lajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'edat avançada, persones exrecluses, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables i altres situacions similars.
c) l'habitatge arrendat o l'immoble objecte de l'ajut ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l'ajut.
d) En el supòsit d'arrendament, la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el domicili habitual a l'habitatge arrendat no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condició d'arrendadora de l'habitatge , llevat de situacions excepcionals justificades pels serveis socials. Tampoc no podrà ser persona arrendatària ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.
e) No poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o el desnonament de l'habitatge habitual o la consideració especialment vulnerable i l'ocupació dels quals sigui compatible amb aquestes situacions.
f) No disposar dingressos bruts superiors a limport brut de lIPREM calculat en 12 mensualitats, renda per càpita.

Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria establir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió dels ajuts destinats a facilitar una solució habitacional a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar ia altres persones especialment vulnerables residents al Municipi de Torrevella.

Tercer. Bases reguladores.
Bases i convocatòria d'ajuts per oferir solució habitacional a les persones víctimes de violència, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
https://torrevieja.es/ca

Cambra. Quantia
La quantia de lajuda estarà en funció del nombre de membres de la unitat familiar, la problemàtica plantejada i el nivell dingressos econòmics, dacord amb els criteris disposats en les bases reguladores.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació d'aquestes ajudes estarà obert mentre hi hagi consignació pressupostària i com a màxim fins que finalitzi el període màxim justificable.

Sisè. Altres dades.
Les ajudes referides a l'apartat anterior es concediran per un termini màxim de dotze mesos, sempre que es mantinguin les condicions del seu atorgament i existeixi consignació pressupostària i podran ser aplicables amb caràcter retroactiu a les despeses meritades durant el període comprès entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de març del 2022.