Subvencions a AMPAS del municipi de Torrevella. Curs 2022/2023

03.03.2023
EDUCACIÓN

Lobjecte de les presents bases és la regulació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per part de lAjuntament de Torrevella, destinada a les AMPAS del municipi de Torrevella. El suport a lactivitat de les AMPAS pretén incidir en el foment de la seva intervenció en làmbit educatiu i, de manera rellevant, en la formació integral de lalumnat i, per tant, en el seu èxit escolar.

Finalitat:
Els objectius daquesta subvenció són:
-Fomentar la participació de les associacions de mares i pares de l'alumnat, en endavant AMPAS, de manera que promoguin, organitzin i desenvolupin activitats extraescolars variades que redundin en la millora de la qualitat educativa dels menors.
-Promoure als centres d'Educació Primària i Secundària de Torrevella activitats que des de l'oci i el lleure, treballin l'educació en valors de tolerància, respecte, solidaritat, convivència i coresponsabilitat familiar, i afavoreixin un desenvolupament adequat dels infants i adolescents.
-Rentabilitzar l'ús i el gaudi dels espais escolars com a recurs alternatiu fora de l'horari lectiu.

Requisits:
Podran optar a ser beneficiaris de les subvencions que s'estableixen a la present convocatòria les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i les Delegacions Locals de les Federacions Provincials d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (amb seu a Torrevella), dels centres públics i/o concertats d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària del municipi de Torrevella, que hagin desenvolupat activitats, cursos, tallers, esdeveniments o jornades previstes en aquestes bases, i compleixin els requisits següents:

A) Estar legalment constituïdes.
B) Comptar amb seu, domicili social o delegació a Torrevella.
C) Figurar inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Altres Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Torrevella, estant al dia de les obligacions inherents a això, a data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP d'Alacant (la comprovació d'aquest requisit es realitzarà dofici).
D) Haver realitzat activitats, cursos, tallers, esdeveniments o jornades de les previstes en aquestes bases i dins del període d'execució establert a la Base cinquena, contribuint i ajudant els infants d'Educació Infantil i Primària i els joves d'Educació Secundària de la localitat a créixer com a persones dins de la seva etapa educativa tan fonamental.
E) Estar al corrent, en el cas dhaver rebut subvencions de lAjuntament de Torrevella amb anterioritat, en el compliment de les obligacions contretes per tal concessió, així com del reintegrament de subvencions, segons el que estableix larticle 6, lletra q) de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrevella. Aquest extrem sacreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, inclosa a lAnnex I de sol· licitud.
F) No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició contingudes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. Lacreditació daquest extrem es realitzarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, inclosa a lAnnex I de sol· licitud.
G)
Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari dels quals hagi vençut amb l'Ajuntament de Torrevella, d'acord amb el que estableix l'article 6 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrevella.

Quantia:
La subvenció màxima que cal concedir és de 1.500 euros.

Activitats subvencionables i període d'execució:
Podran ser objecte de les subvencions contingudes a la present convocatòria, les actuacions organitzades per les AMPAS que s'hagueren realitzat entre l'1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023 i tinguin relació amb el següent:
-Activitats, cursos, tallers i jornades que fomentin laprenentatge de llengües, música, dansa, expressió corporal, tradicions i pintura.
-Activitats, cursos, tallers i jornades que fomentin valors com la igualtat de gènere, la solidaritat, la igualtat doportunitats, el civisme, leducació vial i/o el respecte al medi ambient.
-Activitats, tallers i jornades que fomentin l'esport, el lleure exterior i/o els hàbits de vida sana.
-Actuacions dinformació i formació per a les famílies.

La tramitació es farà per mitjans electrònics. Es crearà un tràmit específic a la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrevella .

CONSULTA TOTS ELS REQUISITS I BASES AQUÍ