Ocupació Via Pública

Imagen
OVP
Responsable

Federico Alarcón Martínez

Ubicación
 • Calle Maldonado número 10 (Urbanismo)

  Plaza Isabel II, s/n

Horarios específicos

Dilluns a divendres 09:00 a 13:00h

Email
ovp@torrevieja.eu
Teléfono
607 822 147
CIF
P0313300F

El Departament d'Ocupació de Via Pública té atribuïdes les funcions següents:

 1. La tramitació i la resolució dels expedients relacionats amb les autoritzacions per a l'ús especial de la via pública municipal promoguts per tercers, quan el subjecte sol·licitant no sigui una entitat festiva, en els supòsits següents:
  • Ocupacions temporals de la via pública municipal amb terrasses de vetlladors.
  • Locupació temporal de terrenys de domini públic municipal per a la instal·lació de llocs eventuals destinats a activitats comercials i industrials.
  • L'aprofitament especial de la via pública mitjançant mercats periòdics de caràcter tradicional, lúdic o artesanal.
  • Ocupacions temporals de terrenys de domini públic municipal per a la realització dactivitats i espectacles de caràcter promocional, turístic, artístic, cultural o de recreació.
  • La instal·lació de mercats ocasionals, fires, etc. en terrenys de domini públic municipal.
  • Gestió de la taxa aplicable per les ocupacions descrites als paràgrafs precedents, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables, en coordinació amb la Regidoria d'Hisenda.
 2. Tramitació i resolució dels expedients administratius relatius a l'ús especial de la via pública, que siguin organitzats o promoguts per les diferents regidories i organismes autònoms municipals en l'àmbit d'actuació dels mateixos.
 3. Expedients relacionats amb la concessió de l'ús privatiu de la via pública municipal:
  • L'elaboració de la documentació referent als procediments de concessió demanial amb fins mercantils, industrials, hostalers, etc., en coordinació amb la Unitat Tècnica del Servei, així com la tramitació, quan escaigui, dels corresponents expedients de contractació.
  • Control i vigilància de la correcta execució dels contractes en què el Departament dOcupació de Via Pública és òrgan gestor.
 4. Gestió de queixes i reclamacions relacionades amb activitats organitzades o autoritzades pel Departament, en coordinació amb la unitat de sancions.
 5. Tramitar la resta d'expedients de contractació administrativa que siguin procedents, en l'àmbit d'actuació del Departament, en coordinació amb la Unitat de sancions.