EDICTE Planta d'emmagatzematge temporal i transferència d'algues i podes en àmbit del servei públic municipal de recollida de residus (Exposició al públic)

20.04.2023

Com que és una activitat subjecta a avaluació d'impacte ambiental procedeix sotmetre l'expedient a informació pública per un termini no inferior a 20 dies perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho considerin convenient, formulin les al·legacions que estimin oportunes segons la : Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.