exposició Pública

EDICTE Planta d'emmagatzematge temporal i transferència d'algues i podes en àmbit del servei públic municipal de recollida de residus (Exposició al públic)

Com que és una activitat subjecta a avaluació d'impacte ambiental procedeix sotmetre l'expedient a informació pública per un termini no inferior a 20 dies perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho considerin convenient, formulin les al·legacions que estimin oportunes segons la : Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D'EMERGÈNCIA DAVANT DEL RISC SÍSMIC I DEL PLA D'EMERGÈNCIA I SALVAMENT EN PLATGES, APROVATS A JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE FEBRER DE 2023

Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils, segons s'estableix a l'art. 23 de la Llei 13/2010 de la Generalitat Valenciana, de 23 de novembre, de protecció civil i gestió d'emergències i en l'article 51 del Decret Legislatiu 1/2021 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori Urbanisme, remetent-los al Butlletí Oficial de la Província, a un diari no oficial d'àmplia difusió a la localitat i publicant-se a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrevella, durant el qual podran presentar-se tots els suggeriments, les al·legacions i els documents que s'estimin oportú.

Actuacions prèvies a la redacció de l'esborrany de la modificació 108 de l'PGOU en virtut a l'article 51 de l'TRLOTUP

L'elaboració de l'esborrany de el pla, en virtut de l'article 51 de l'TRLOTUP, requereix prèviament que el departament de l'administració que el promou s'efectuï a través de l'portal web una consulta pública prèvia per espai de vint dies en relació amb document en el qual s'indiqui de manera succinta els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de el pla i les possibles solucions alternatives.

Exposició pública. Modificació II Estudi Detall Poma R6, sector 27, "La Coronelita"

El Sector 27, 'La Coronelita', es troba situat a nord-oest de el terme municipal de Torrevella, confrontant amb el Sector 3 "Llac Sol" de Torrevella, a la zona pròxima a terme municipal d'Oriola.

La parcel·la R-6 es troba a l'extrem oest de el Pla Parcial, confrontant amb el Pla Parcial "Llac Sol", d'edificació consolidada i que conforma la frontera física ja construïda de la partió de el Pla Parcial i de la parcel·la R-6.

L'àmbit ocupa una lloma, amb suau pendent en sentit Nord-est, dirigit cap a la conca visual de les Salines de Torrevella, amb una diferència de cota màxima de 15 m.
[...]

Modificació 109 Pla General Ordenació Urbanística - Port de Torrevieja

L'avaluació ambiental territorial estratègica com el seu propi nom indica, avalua els possibles efectes en el medi ambient que pot produir l'ordenació proposada per un instrument d'ordenació o un programa.

Els instruments d'ordenació i les seves modificacions, requereixen inicialment per a la seva tramitació l'avaluació ambiental territorial estratègica que es realitzarà mitjançant el procediment ordinari o simplificat segons els supòsits exposats en l'article 45 de la LOTUP.

L'avaluació ambiental territorial estratègica s'inicia amb la presentació per l'òrgan promotor davant l'òrgan substantiu la sol·licitud d'inici de l'l'avaluació ambiental i territorial estratègica, acompanyada d'un esborrany de el pla o programa i un document inicial estratègic. En el cas que ens ocupa a l'coincidir l'òrgan promotor i l'òrgan substantiu, l'inici de l'procediment és substituint per la redacció de el document inicial estratègic i el pla per part de l'Ajuntament.