Exposició pública. Modificació II Estudi Detall Poma R6, sector 27, "La Coronelita"

08.10.2021
Plan Coronelita

El Sector 27, 'La Coronelita', es troba situat a nord-oest de el terme municipal de Torrevella, confrontant amb el Sector 3 "Llac Sol" de Torrevella, a la zona pròxima a terme municipal d'Oriola.

La parcel·la R-6 es troba a l'extrem oest de el Pla Parcial, confrontant amb el Pla Parcial "Llac Sol", d'edificació consolidada i que conforma la frontera física ja construïda de la partió de el Pla Parcial i de la parcel·la R-6.

L'àmbit ocupa una lloma, amb suau pendent en sentit Nord-est, dirigit cap a la conca visual de les Salines de Torrevella, amb una diferència de cota màxima de 15 m.
[...]