Modificació 109 Pla General Ordenació Urbanística - Port de Torrevieja

08.10.2021
Modificación 109 Plan General Ordenación Urbanística - Puerto de Torrevieja

L'avaluació ambiental territorial estratègica com el seu propi nom indica, avalua els possibles efectes en el medi ambient que pot produir l'ordenació proposada per un instrument d'ordenació o un programa.

Els instruments d'ordenació i les seves modificacions, requereixen inicialment per a la seva tramitació l'avaluació ambiental territorial estratègica que es realitzarà mitjançant el procediment ordinari o simplificat segons els supòsits exposats en l'article 45 de la LOTUP.

L'avaluació ambiental territorial estratègica s'inicia amb la presentació per l'òrgan promotor davant l'òrgan substantiu la sol·licitud d'inici de l'l'avaluació ambiental i territorial estratègica, acompanyada d'un esborrany de el pla o programa i un document inicial estratègic. En el cas que ens ocupa a l'coincidir l'òrgan promotor i l'òrgan substantiu, l'inici de l'procediment és substituint per la redacció de el document inicial estratègic i el pla per part de l'Ajuntament.