2 Places de Peó. Personal Laboral Fix (OEP 2019)

Número de Places 2 Places de Peó. Personal Laboral Fix
Classificació Peó
Accés Lloc Plaça Torn
S15-CM2 5016 Oposició Lliure
S6-MMS2 5067 Oposició Lliure
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-243 de data 23/12/2021 .

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent d'obertura de termini

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Exàmens Dia Hora Lloc
Exercici 1

Exercici 2

Qualificació Final