DELEGACIÓ DE SIGNATURA AL SR. DIRECTOR GENERAL D'URBANISME, PROJECTES, INFRAESTRUCTURES I SERVICIS BÀSICS

Logo Ayuntamiento

Delegar de la signatura del Sr. Alcalde-President al Sr. Director General d'Urbanisme, Projectes i Infraestructures i Serveis Bàsics, se circumscriuen a l'àmbit de les Àrees de la seva competència que comprèn: Urbanisme, Serveis, Projectes, Parcs i Jardins, Condícia Urbà, Platges, Activitats, Transport i Medi Ambient, en matèria de sol·licituds de subvencions a altres administracions o organismes públics i en matèria de sol·licituds d'informes sectorials a les administracions públiques corresponents, exigits per llei, en els expedients que els necessitin.

Archivos

Delegación de la firma para presentar solicitudes de subvenciones o similares ante otras administraciones u organismos públicos del Sr. Alcalde-Presidente en el Sr. Director General de Urbanismo, Proyectos, Infraestructuras y Servicios Básicos