Publicació de l'Ordenança municipal sobre prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari

Logo Ayuntamiento

Es procedeix a sotmetre a informació pública per un termini mínim de 30 dies lOrdenança Municipal sobre prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2024.