Aprovats els plecs administratius per a la contractació del servei de redacció de projecte per a la reorganització del passeig de la platja de Los Locos

Federico Alarcón, regidor de secretari de la Junta de Govern Local, ha informat avui al matí de la contractació del servei de redacció, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte d'obres per a la reurbanització de l'Avinguda Mariano Ruiz Cánovas (platja dels bojos).
06.08.2021
PRENSA
Des de la Regidoria de Qualitat dels serveis urbans, que dirigeix l'edil Sandra Sánchez, s'ha de dotar el passeig de la platja de Los Locos d'una nova reurbanització que millori sensiblement l'accessibilitat a la línia de costa, dotant-la de recorreguts de vianants i zones estades àmplies per al gaudi de la ciutadania i complint la normativa aplicable en matèria d'accessibilitat al medi urbà.

Així mateix, s'ha de dotar d'un carril bici conforme el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i l'accés i el recorregut del trànsit rodat tant públic com privat, zones d'aparcament, accés als residents, als serveis públics de transport, recollida de residus, serveis d'evacuació, etc. A més, la millora, actualització i adaptació dels serveis públics existents (enllumenat públic, etc.) adaptant-ho al nou disseny dels traçats dels vials rodats, de vianants, estants...

El procediment de contractació del servei de redacció, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut d'aquest projecte d'obres és obert simplificat i el pressupost base de licitació queda establert en 106.118 euros (IVA inclòs) amb el desglossament següent:

-Estudi de trànsit

-Estudis previs.

-Redacció de Projecte complet de reurbanització amb tots els annexos d'instal·lacions, Estudi de Seguretat i Salut. Programa dels treballs.

-Estudi de Gestió de residus.

-Pla de qualitat.

-Direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut.