Redacció de l'esborrany de la modificació 108 del PGOU en virtut de l'article 51 del TRLOTUP (Actuacions prèvies).

03.11.2021
Imagen destacada

Preàmbul.

L'elaboració de l'esborrany del pla, en virtut de l'article 51 del TRLOTUP, requereix prèviament que el departament de l'administració que el promou efectuï a través del portal web una consulta pública prèvia durant vint dies en relació amb document en què s'indiqui de manera succinta els
problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.

[....]

Descarregueu la documentació adjunta des de la pestanya "Fitxers"

Archivos