Presa de possessió de sis nous funcionaris per cobrir

Avui al matí dimarts, 27 de juliol, han pres possessió a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Torrevella sis nous funcionaris interins que s'incorporen per exercir les places d'auxiliars d'Administració General, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball del consistori torrevellenc .
27.07.2021
posesión
aquests sis nous funcionaris treballaran en diversos departaments de l'Ajuntament per un període de temps d'un any, a comptar de la presa de possessió, o si escau fins que es produeixi la cobertura definitiva pel procediment legalment establert, o per reincorporació del titular , i amb el límit màxim de tres anys.

Els sis funcionaris interins han jurat o promès el càrrec en presència de l'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, afirmant complir fidelment les obligacions del lloc d'Auxiliar d'Administració General de l'Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental del Estat.

Eduardo Dolón ha explicat que aquests sis nous funcionaris s'han pogut incorporar gràcies a l'oposició amb borsa de treball que es va constituir per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu. D'aquesta manera, amb la creació d'aquesta borsa de treball, l'Ajuntament podrà cobrir baixes, vacances i altres supòsits sense tornar a convocar un procés selectiu.