L'Ajuntament de Torrevella s'adhereix al programa d'ajuts a les persones víctimes de violència de gènere, persones que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i d'altres especialment vulnerables

L'Ajuntament de Torrevella, a través de la Regidoria de Benestar Social, s'ha adherit al Programa d'Ajuts a les persones víctimes de violència de gènere, persones que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.
26.01.2022
violencia
L'objecte de la present convocatòria és establir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió dels ajuts destinats a facilitar una solució habitacional a aquestes persones al municipi de Torrevella.

La quantia de lajuda estarà en funció del nombre de membres de la unitat familiar, la problemàtica plantejada i el nivell dingressos econòmics, dacord amb els criteris disposats en les bases reguladores.

El termini per a la presentació d'aquestes ajudes estarà obert mentre hi hagi consignació pressupostària i com a màxim fins que finalitzi el període màxim justificable.

Seran beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Estar empadronats al municipi de Torrevella.

b) Ser persones víctimes de violència de gènere, que hagin patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables. A aquests efectes, es consideraran persones especialment vulnerables aquelles que tinguin aquesta consideració segons valoració emesa pels serveis socials datenció primària de lajuntament en què satenguin i valorin les circumstàncies personals que aconsellin la concessió de lajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'edat avançada, persones exrecluses, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables i altres situacions similars.

c) L'habitatge arrendat o l'immoble objecte de l'ajut ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l'ajut.

d) En el supòsit d'arrendament, la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el domicili habitual a l'habitatge arrendat no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condició d'arrendadora de l'habitatge , llevat de situacions excepcionals justificades pels serveis socials. Tampoc no podrà ser persona arrendatària ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

e) No poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o el desnonament de l'habitatge habitual o la consideració especialment vulnerable i l'ocupació dels quals sigui compatible amb aquestes situacions.

f) No disposar dingressos bruts superiors a limport brut de lIPREM calculat en 12 mensualitats, renda per càpita.