Des del divendres, 27 de maig, al 23 de juny, s'obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts destinats a la tercera edat

A partir de demà l'Ajuntament habilitarà un servei especial per a les persones que sol·licitin les ajudes i obtenir tota la informació i documentació a la Casa de la Tercera Edat de Sant Pasqual, núm. 117, en horari de 9:00 a 13:30 hores, fins al darrer dia de termini, el 23 de juny
25.05.2022
tercera edad
Cada beneficiari de les ajudes podrà cobrar un màxim de 400 euros, comptant lAjuntament amb una partida pressupostària de 534.092,50 euros

La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Torrevieja, Inmaculada Montesinos, ha anunciat avui al matí que aquest proper divendres, 27 de maig, s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds per optar a les ajudes destinades a la Tercera Edat (Ajudes de pagament únic a col·lectiu vulnerable per l'edat i amb escassos recursos econòmics), finalitzant el termini el 23 de juny del present any.

Cada beneficiari dels ajuts podrà cobrar un màxim de 400 euros, comptant una partida pressupostària de 534.092,50 euros.

El model de sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut regulat a la present convocatòria i la informació i documentació d'aquesta està disponible al web municipal de l'Ajuntament de Torrevieja, i s'ha habilitat l'accés a la seu electrònica per formular la sol·licitud.

Inmaculada Montesinos ha anunciat que l'Ajuntament habilitarà a partir de dijous, 26 de maig, un servei especial per a les persones que les sol·licitin i obtenir tota la informació i documentació a la Casa de la Tercera Edat de Sant Pasqual, núm. 117, en horari de 9.00 a 13.30 hores, fins a l'últim dia de termini, el 23 de juny.

La convocatòria que aquí es presenta té com a objecte la concessió d'un ajut a la gent gran i pensionistes amb rendes no superiors a l'1,5 de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), per cobrir la pèrdua de poder adquisitiu, així com generar una qualitat de vida més gran d'aquest col·lectiu i completar la política municipal d'atenció al col·lectiu de la Tercera Edat.

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

A .- Ser perceptor/a d'una pensió per Jubilació o Viduïtat o Orfandat, i més de 60 anys en el moment de presentació de la sol·licitud; o ser major de 60 anys, i estar separat/ada o divorciat/ada legalment percebent una pensió de caràcter compensatori, mancant per tant d'altres ingressos propis.

B.- Figurar al Padró Municipal d'Habitants i estar-hi inscrit un mínim de 2 anys ininterromputs immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

C .- No percebre el/la sol·licitant ingressos econòmics superiors a 1'5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples vigent l'any 2019 (en 14 mensualitats).

A més dels ingressos procedents de la pensió, s'han de comptabilitzar aquells altres ingressos procedents del treball, d'interessos dels capitals mobiliaris o assimilats que siguin compatibles amb la percepció d'una pensió. Això no obstant, si les rendes o ingressos no són superiors a 1,5 vegades l'IPREM (en 14 mensualitats) i es conviu amb familiars, únicament es complirà el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la unitat econòmica de convivència siguin inferiors a aquesta quantia.

S'entén per unitat econòmica de convivència quan el sol·licitant conviu amb altres persones unides per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau, és a dir, pares, avis, fills, néts i germans del/de la sol·licitant.

D.- Disposar com a màxim dun habitatge habitual i una plaça de garatge o local amb un màxim de 20 m2. Es computaran tant els béns immobles urbans o rústics que es disposin en ple domini com els que es disposin en usdefruit o nua propietat.

F.- Trobar-se al corrent de les obligacions amb l'AEAT, Seguretat Social, així com amb les obligacions fiscals d'aquest Ajuntament.

G.- No ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. Només es concedirà a un sol·licitant dins de cada única econòmica de convivència.