El TACRC no admet el recurs interposat pels regidors de Los Verdes i Sueña Torrevieja contra l'adquisició de vehicles per al transport urbà

El TACRC, en la seva resolució adoptada, afirma que els dos regidors recurrents no són membres de la JGL, per la qual cosa no tenen legitimació activa per impugnar els plecs decretats per aquest òrgan de contractació
30.06.2022
RESOLUCIÓN_TACRC_TORREVIEJA
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha inadmès el recurs especial en matèria de contractació interposat per Israel Muñoz, regidor del Grup Municipal Los Verdes-Compromiso Municipal, i Pablo Samper, regidor de Sueña Torrevieja, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'abril de 2022 i els plecs del procediment per a l'Adquisició “de vehicles per al servei de transport urbà mitjançant tramitació anticipada de la despesa”, convocat per l'Ajuntament de Torrevella, per falta de legitimació dels impugnants en no ser membres de la Junta de Govern Local (JGL) que, com a òrgan de contractació, va aprovar els plecs impugnats, de conformitat amb larticle 55, b) de la LCSP. Per tot això, aixeca la suspensió del procediment de contractació, de conformitat amb el que preveu l'article 57.3 de la LCSP.

El TACRC, en la seva resolució adoptada, afirma que els dos regidors recurrents no són membres de la JGL, per la qual cosa no tenen legitimació activa per impugnar els plecs decretats per aquest òrgan de contractació, per la qual cosa ha procedit a la inadmissió del recurs.

Quant al fons de l'assumpte obiter dicta, procediria la desestimació del recurs, ja que tal com s'exposa a l'informe de l'òrgan de contractació no es tracta amb aquests plecs de conceptuar la forma de gestió del servei públic de transport municipal. Així mateix, tampoc no es produeix cap lesió o perjudici econòmic per a les arques municipals, ja que l'expressió sense IVA s'utilitza en els plecs per comparar costos d'execució i per determinar el valor estimat del contracte, però el preu de licitació sí que s'ha fixat tenint en compte el 21% d'IVA.

“En cas que ens ocupa -assenyala la resolució del TACRC- els recurrents defensen en un escrit presentat durant la tramitació d'aquest procediment, que la seva intenció no era interposar recurs especial (sic). Tenint en compte el caràcter potestatiu que té el recurs especial, més raonable hauria estat que n'haguessin desistit i, si escau, que haguessin acudit a la Jurisdicció contenciosa administrativa, competent juntament amb aquest Tribunal per resoldre el recurs contra les actuacions en matèria de contractació”. “No ho han fet -continua la resolució- i per això el recurs ha de ser inadmès, per idèntics motius als recollits a la nostra Resolució 717/2020 ia les altres dues resolucions que s'hi citen”.

L'alcalde de Torrevella ha mostrat la seva satisfacció per aquesta resolució que desbloqueja aquest assumpte i que desmunta novament una campanya de falsedats dels regidors de Los Verdes i Sueña Torrevieja. El que és fonamental d'aquesta resolució, afegeix l'alcalde, és que ratifica la legalitat del procediment, així com de la bona feina del departament de Contractació i de la resta dels serveis tècnics municipals.

Finalment, Eduardo Dolón ha manifestat que, “per més obstacles que intenta posar l'oposició, al final, tard o d'hora sempre complim els objectius previstos”.