409 empreses locals obtenen ajuts de la Diputació Provincial per al pagament de llum, gas i combustible per minimitzar l'impacte econòmic causat per la crisi energètica

19.12.2022
Ayuda_PYMES_combustible_energía
El regidor de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Torrevella, Domingo Paredes, informa que un cop finalitzat el termini establert d'admissió de sol·licituds per a una línia d'ajuts a pimes, micropimes i autònoms, per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social que aquesta crisi energètica està suposant sobre els col·lectius esmentats, un total de 409 sol·licituds empreses de Torrevella han presentat documentació requerida i compleixen els requisits establerts de la convocatòria duta a terme per la Diputació Provincial d'Alacant.

Aquestes 409 empreses locals es repartiran lajuda de 313.716 euros per subvencionar la despesa corrent de llum, gas i combustible, en un període que inclou els anys 2021 i 2022.

  • Energia elèctrica. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
  • Gas. En període comprès entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de juny del 2022.
  • Carburants. En període comprès entre l'1 de gener del 2022 i el 30 de juny del 2022.

Domingo Paredes ha indicat que es van presentar 533 sol·licituds, però 124 de les presentades no han complert l'obligació d'aportar la documentació necessària o no compleixen algun dels requisits exigits a la convocatòria.

L'edil de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local ha destacat que el crèdit pressupostari de la convocatòria, per import de 313.716 euros, no ha resultat suficient per atendre el nombre total de sol·licituds que compleixen els requisits necessaris, per la qual cosa, d'acord amb el que disposa la Base dotzena de la convocatòria, s'ha procedit a aplicar una reducció proporcional de la quantitat de tots i cadascun dels ajuts individuals proposats en un percentatge de 57,78%.