Subvencions per a Projectes de Digitalització de PIME 2023

10.01.2023
Noticia Subvenciones Pymes
Fins a 100.000 euros dajuda. Sol·licituds del 19 de gener fins al 2 de març de 2023

Els beneficiaris seran Pimes amb seu social i establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol·licitud, que desenvolupin activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):

  • Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (Promoció immobiliària).
  • Secció H-Divisions 49 a 52.
  • Secció M-Divisió 72.

En cap cas no podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupin activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, o l'activitat principal dels quals sigui el comerç.

Requisits:
  • Pressupost subvencionable a partir de 15.000€.
  • Els projectes hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2023 i no haurà d'haver conclòs materialment ni executat íntegrament abans que es presenti la sol·licitud.
  • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
  • Només es podrà presentar un projecte per empresa sol·licitant.

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge de fins a un 30% sobre els costos subvencionables del projecte , amb independència de la mida d'empresa.

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros .

Més informació al següent enllaç .