Obert el termini per obtenir ajudes en matèria d'habitatge per pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat

El termini per presentar aquests ajuts estarà obert fins el proper 31 de març, i està dotat d'un import total de 88.749 euros, per tramitar els ajuts que es presentin
28.02.2023
viviendas

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Torrevella informa que ahir dilluns, 27 de febrer, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) les bases i la convocatòria d'ajudes en matèria d'habitatge per pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat. El termini per a la presentació dels ajuts estarà obert fins al proper 31 de març i està dotat d'un import total de 88.749 euros per tramitar els ajuts que es presentin.

Aquests ajuts estan destinats a facilitar solucions habitacionals a persones que reuneixin els requisits següents:

a) Estar empadronats al municipi de Torrevella.

b) Ser persones especialment vulnerables:
- Víctimes de violència de gènere
- Víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual
- Víctimes de violència sexual
- Desnonades del seu habitatge habitual
- Sense llar
- Assilades, refugiades, apàtrides, acollides al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària.
- Altres persones especialment vulnerables, que tinguin aquesta consideració segons valoració emesa pels serveis socials d'atenció primària de l'ajuntament, on s'atenen i valorin les circumstàncies personals que aconsellin la concessió de l'ajut, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'edat avançada, persones, exreclusos, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables i altres situacions similars.
-Persones que hagin esdevingut vulnerables per haver estat reduïts, dins dels dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, els ingressos nets del conjunt de la unitat de convivència de manera substancial de manera que no superin 3 vegades l'IPREM i que l'esforç per al pagament de la renda arrendatícia superi el 30% dels ingressos nets d'aquesta unitat de convivència.

c) l'habitatge arrendat o l'immoble objecte de l'ajut ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l'ajut.

d) En el supòsit d'arrendament, la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el domicili habitual a l'habitatge arrendat no ha de tenir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tingui la condició d'arrendadora de l'habitatge , llevat de situacions excepcionals justificades pels serveis socials. Tampoc podrà ser la persona arrendatària ésser o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

e) No en poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració especialment vulnerable i l'ocupació dels quals sigui compatible amb aquestes situacions.