Beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023

09.06.2023
Foto noticia innovacion
Beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023, internacionalització digital de les empreses. Dirigida a joves menors de 30 anys que compleixin determinats requisits.

Aquestes beques persegueixen dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en estratègies digitals per incrementar la competitivitat i venda internacional mitjançant una formació teòrica i pràctica durant un període de 12 mesos; la formació pràctica es desenvoluparà en empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, i la formació teòrica a través del curs superior a E Business Global que inclou màrqueting digital, business intelligence , noves tecnologies per a la internacionalització i sostenibilitat, aplicant la innovació al procés d'internacionalització .

REQUISITS:
 • Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al DOGV.
 • Tenir menys de 30 anys el dia 31 de juliol de 2023, data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. c) Estar en possessió d‟una titulació universitària de grau superior, od‟una titulació de Formació Professional de grau superior de les famílies de comerç i màrqueting, od‟informàtica i comunicacions. En el supòsit de titulació obtinguda a qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació ha d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb allò que regula el RD 967/ 2014 de 21 de novembre.
 • Coneixement suficient de l'idioma anglès, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves –o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana– dutes a terme en el procés de selecció.
 • No estar afectades per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
 • No tenir antecedents penals o estar sotmesa a cap causa penal que impedeixi el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
 • Trobar-se al corrent en les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició per ser beneficiària previstes a larticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La durada de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim .

Cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de 13.980,96 € bruts , i s'aplicaran les corresponents retencions d'IRPF i descomptes de seguretat social d'acord amb la normativa vigent.

L'import serà percebut pel/per la becari/ària en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/ària i es fraccionarà mensualment en un màxim de dotze mensualitats.

Podran ser entitats de destinació les empreses i entitats sense ànim de lucre que entre els seus objectius i plans dactuació es trobe incorporar/desenvolupar un pla dacció per a la internacionalització digital, i que estiguin en fase diniciació, creixement i/o consolidació de la seva internacionalització.

Les entitats hauran de reunir els requisits següents:

 • Comptar amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
 • Trobar-se a qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis. c) Tenir un pla d'internacionalització.
 • Comptar amb un pla dacció de màrqueting digital per a la internacionalització.
 • Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per al desenvolupament adequat de la beca. En aquest sentit, haurà de comptar amb un mínim de cinc persones en plantilla de les quals almenys una es dediqui a l'expansió exterior o al disseny i desenvolupament de les polítiques de màrqueting internacional.
 • Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i les accions organitzades per aquest Institut, o en el reintegrament de subvencions amb l'IVACE.
 • Trobar-se al corrent en les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
 • No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.