Ajuts eficiència energètica a pime i gran empresa del sector industrial

01.12.2023
Ayudas eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 123124_foto

Fins el diumenge, 30 de juny de 2024 a les 23:59

Ajuts a la indústria.

OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta mesura és la concessió d'ajuts en matèria d'estalvi i eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica a la Comunitat Valenciana, fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient.

DESTINATARIS

Empreses sector industrial

AJUDA

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica a l'article 38 Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents:

- Gran empresa: 35%
- Mitjana empresa: 45%
- Petita empresa: 55%

c) Un màxim de 1,5 milions deuros per projecte.

TERMINI

Termini de justificació: El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte dajuda serà de 24 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de lajuda. La justificació s'ha de fer en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions.

Termini sol·licituds fins a 30 de juny de 2024.

Més informació a CEEI