1 Plaça Professor/a de piano al conservatori. Personal Laboral Fix.

Número de Places 1 Plaça Professor/a de piano al conservatori. Personal Laboral Fix.
Classificació Professor/a de piano al conservatori
Accés Lloc Plaça Torn
S6-MSC1 2048 Oposició Lliure
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-243 de data 23/12/2021.

Descarregar Edicte extractat Bases (veure secció d'Arxius)

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Exàmens Dia Hora Lloc
Exercici 1

Exercici 2

Qualificació Final